Rękojmia i gwarancja: odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu wad rzeczy sprzedanej w ramach tzw. sprzedaży konsumenckiej i profesjonalnej

Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z regulacją prawną rękojmi i gwarancji w szczególności w ujęciu profesjonalnym na gruncie kodeksu cywilnego i ustaw konsumenckich.

Tematyka szkolenia:


Zasady ogólne
Wady fizyczne i wady prawne rzeczy sprzedanej. | Wada znana kupującemu, wada widoczna, a wada ukryta – rozkład ciężaru dowodu. | Nieprzydatność rzeczy. | Niekompletność rzeczy. | Zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne. | Modyfikacja zasad odpowiedzialności na podstawie umowy stron.

Rękojmia konsumencka
Zakres uprawnień konsumenta (w tym m.in. prawo do wymiany rzeczy, usunięcia wady, odstąpienia od umowy i obniżenia ceny). | Koszty obsługi procesu reklamacyjnego (w tym m.in. koszt dostarczenia rzeczy wadliwej, koszt naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu).

Rękojmia w obrocie profesjonalnym
Przybliżenie pojęcia wady fizycznej i jej wpływu na obrót profesjonalny. | Akty staranności kupującego profesjonalisty. | Uprawnienia kupującego profesjonalisty. | Zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne. | Koszty obsługi procesu reklamacyjnego. | Modyfikacja zasad odpowiedzialności na podstawie umowy stron.

Gwarancja
Wzajemna relacja uprawnień z gwarancji i rękojmi. | Dokument gwarancyjny| Obowiązki gwaranta i przesłanki jego odpowiedzialności. | Uprawnienia kupującego. | Zasady poprawnego formułowania warunków gwarancji z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ochrony interesów.

Optymalizacja procesu reklamacyjnego
Optymalizacja procesu reklamacyjnego z uwzględnieniem ochrony interesów sprzedawcy. | Uprawnienia sprzedawcy w przypadku uwzględnienia roszczeń kupującego – roszczenie regresowe.

Treść szkolenia:

+1 Zapisany/a
Otwarta rejestracja

Szkolenie Obejmuje

  • Zagadnienia: 1